Kaštieľ-Múzeum

Múzeum

Naše múzeum bolo založené potomkami Grófa Esterházyho de Galantha et Frakno. Prvú výstavu sme pripravovali v kaštieli Grófa Esterházyho v Tomášikove. Múzeum sa môže pýšiť spravovaním rozsiahlej rodinnej zbierky, na Slovensku Ide o výnimočný zbierkový fond, ktorý je vo vlastníctve pôvodných majiteľov. Múzeum pripravuje zriadenie stálej expozície v meste Galanta.

Expozície

V pestrej ponuke sú skvosty pre milovníkov histórie šľachtických sídel, umenia, hodín, zbraní, numizmatiky a unikátnej zbierky minerálov. Jedinečnou je aj galéria obrazov, najrozsiahlejšia a najucelenejšia zbierka maľovaných erbov na Slovensku. Zážitok z našej expozície umocní skvostná architektúra nášho sídla. Pripravuje sa expozícia pod názvom Palatín Mikuláš Esterházy.

Podujatia

S našimi partnermi pripravujeme cyklické i občasné podujatia. Je to najmä obľúbený Čaj u Grófa Esterházyho, diskusia s členmi rodiny Esterházy o histórii a súčasnosti. Letný festival kde sa predstavia najznámejšie diela skomponovane pre rodinu Esterházy.

História rodu

Rod Esterházy patria k prastarej Uhorskej šľachte, známej už z 12. storočia. Najstarším historicky preukázaným predkom bol Mocud Magister Comes de Genere Salamon et Watha, v roku 1186. Bol vlastníkom osady s názvom Watha (teraz obce Zlaté Klasy). V roku 1421 Benedikt de Eesterháza vyženil Galantské panstvo. Galanta sa tak stala sídlom rodu Esterházy a všetci Benediktoví potomkovia začali používať ako svoj šľachticky predikát „de Galantha“. Z Galanty pochádza aj významný Palatín Mikuláš Gróf Esterházy, ktorého výrazne ovplyvnil jeho strýko, Palatín Štefan I. Gróf Illésházy de Illésháza, ako Palatín bol zástupca Uhorského kráľa. Rodinná nadobudla v roku 1601 panstvo Strečno, v roku 1614 panstvo Zvolen a Dobrá Niva, v roku 1626 Bytču s časťami Oravského a Lietavského panstva. V roku 1642 získali Šintavu a Bernolákovo, v roku 1675 hradné panstvo Levice, v roku 1690 Vígľaš a ďalšie majetky a majetkové podiely na území dnešného Slovenska, Maďarska a Sedmohradska. V roku 1626, Mikuláš Gróf Esterházy získal pre svojich potomkov dedičný Grófsky titul. Rodinná sa vždy prikláňali k zbožnosti, viacerí z rodu sa stali cirkevnými hodnostármi Katolíckej cirkvi a aj náboženskými spisovateľmi. Najme Ostrihomský arcibiskup a Uhorský prímas Imrich Gróf Esterházy, ktorý vo vtedajšom hlavnom meste Uhorska v Bratislave korunoval za Uhorsku kráľovnú Máriu Teréziu. Ako Veľmajster Rádu Svätého Pavla Pustovníka a Ostrihomský Arcibiskup a Prímas Uhorska vybudoval na území arcidiecézy okolo 70 nových kostolov. Sám vydal viac ako 2 milióny zlatých na náboženské a kultúrne účely. V minulosti mal rod úspešné i neúspešné obdobia, doby dobre i zle. Ochota nevzdávať sa vlastného presvedčenia je pre Esterházyovcov príznačná ako hovory rodinné motto „DUM SPIRO SPERO“ (v preklade: Kým dýcham, dúfam). Svoju odvahu členovia rodiny dokazovali účasťou v bojoch, kde sa Osmanskí Turci v opakovaných vlnách tlačili do ich Uhorskéj vlasti. Pomáhali, ako obrancovia pri obliehanej Viedni a pri oslobodení Budína. Počas Rakúsko Francúzskej vojny v roku 1809 ponúkol Napoleon po zamýšľanom rozdelení Rakúskeho mocnárstva Uhorskemu kráľovstvu samostatnosť na čele s Antonom Kniežaťom Esterházym. Neskôr korunu ponúkol aj Mikulášovi Esterházymu ani ten ponuku neprijal. Rodina Esterházyovcov ostala vždy verná Uhorskému kráľovi, hoci časť šľachty sympatizovala s Napoleonom. Esterházyovci boli: Uhorskými palatínmi, maršalmi, chorvátskymi bánmi, kráľovskými radcami, politikmi, diplomatmi, jágerskými a ostrihomskými biskupmi.

Rodinný archiv

Rodinný archív je neverejný archív, ktorý zriaďuje rodinné združenie členov a potomkov rodiny Grófa Esterházyho de Galantha et Frakno. Má v starostlivosti viacero archívnych fondov a zbierok a napĺňa úlohu pri, kultúrnej a osvetovej činnosti, ako aj pri nadobúdaní a záchrane historických dokumentov.

Rodinný archív zabezpečuje

  • Preberanie a ochranná archívnych dokumentov
  • Evidencia archívneho dedičstva rodiny
  • Starostlivosť o knižničný fond
  • Predarchívna starostlivosti

Rodinný archív je súčasťou organizačnej štruktúry Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum, ktorý je priamo podriadení riaditeľovi organizácie.

Múzeum je dočasne zatvorené!

Ešte predtým, ako budete môcť navštíviť priestory múzea, pripravili sme pre Vás virtuálnu prehliadku nášho múzea. Ak náhodou vlastnite predmety súvisiace s rodinou Esterházy, môžete nám ich darovať alebo ich od Vás odkúpime.

  • Zbierky

    Naším cieľom je získavanie predmetov za účelom rozširovania zbierkového fondu dokumentujúceho históriu grófskej rodiny Esterházy de Galantha et Frakno, od najstarších čias po súčasnosť. Uskutočňuje sa aktívnym vyhľadávaním vytipovaných predmetov alebo pasívne, kedy predmety dostávame do daru od ľudí či inštitúcii.

  • Odborná ochrana zbierok spočíva predovšetkým v odbornom ošetrení, konzervovaní a reštaurovaní zbierkových predmetov. Takto ochránené predmety sú na základe materiálov uskladnené v depozite. Priestor so špeciálnymi podmienkami na teplotu, vlhkosť a zatemnenie má prísny režim, ktorý sa pravidelne kontroluje. Všetky opatrenia slúžia na predchádzanie znehodnocovania zbierkových predmetov.

  • Kultúrno-prezentačná činnosť ako výsledok rozširovania zbierkotvornej, dokumentačnej, ochrannej a vedecko-výskumnej práce umožňuje našej organizácií v podobe výstav a sprievodných podujatí predstaviť odbornej a kultúrnej verejnosti históriu grófskej rodiny Esterházy de Galantha et Frakno.

Partneri

Kancelária:
Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum
Zelinárska 5389/2
821 08 Bratislava
Slovensko

Riaditeľ:
Nikolaus Paul Esterházy
office@esterhazy.sk

Múzeum:
Helena Esterházyová
muzeum@esterhazy.sk

Identifikačné údaje:
Nezisková organizácia
IČO: 53957482